Misto w liczbach - Demografia:

   1 © skarzyskokamienna.com Misto w liczbach - Demografia:

   1 © skarzyskokamienna.com
Aktualnie jesteś:  skarzyskokamienna.com Skarżysko-Kamienna Misto w liczbach

Misto w liczbach

Demografia:

1. Ludność ogółem: 48 957 w tym:

- mężczyźni: 23 216 - kobiety: 25 741

2. Przyrost naturalny: -4,06

Image Hosted by ImageShack.us

Zatrudnienie:

1. Ogólna liczba zatrudnionych: 11 751
w tym:
- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo: 39
- przetwórstwo przemysłowe: 3 350
- wytwarzanie i zaopatrzenie w energie, gaz, wodę: 934
- budownictwo: 216
- handel i naprawy: 851
- transport, gospodarka magazynowa i łączność: 2 203
- pośrednictwo finansowe: 172
- obsługa nieruchomości i firm: 446
- administracja publiczna i obrona narodowa: 725
- edukacja: 1 274
- ochrona zdrowia i opieka socjalna: 1 273
- hotele i restauracje: 68
- pozostała działalność usługowa, komunalna socjalna i 
indywidualna: 200

2. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto: 2.492,26 zł

Bezrobocie:

1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych: 4 952 w tym:
- bezrobotne kobiety: 2 572
- dotychczas nigdzie nie pracujący: 1 098
- z wyższym wykształceniem: 482

2. Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych: 749

3. Stopa bezrobocia (powiat skarżyski): 28,9 %

Gospodarka komunalna:

1. Liczba oczyszczalni ścieków: 1

2. Liczba komunalnych wysypisk śmieci: 1

3. Długość sieci wodociągowej ulicznej ogółem: 233 km

4. Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: 161,4 km

5. Długość sieci cieplnej: 25,1 km

6. Długość sieci gazowej: 84,57 km

7. Długość dróg gminnych
- o nawierzchni twardej ulepszonej: 39,1 km
- o nawierzchni nie ulepszonej i gruntowej: 41,7 km

8. Długość dróg powiatowych: 58,7 km

Mieszkalnictwo:

1. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane:
mieszkania: 19028
- izby: 63 901

2. Mieszkania oddane do użytku w budownictwie:
- wielorodzinnym: -
- jednorodzinnym: 28

Szkolnictwo:

1. Szkoły podstawowe: 9

2. Gimnazja: 4

3. Licea ogólnokształcące: 5

4. Inne szkoły ponadgimnazjalne: 6

5. Szkoły policealne: 3

6. Przedszkola: 8

Podmioty gospodarcze:

1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Wojewódzkiej
bazie Publikacji REGON: 1 107 w tym:
- przedsiębiorstwa państwowe: 2
- spółki akcyjne: 6
- spółki z o.o.: 125
- spółki cywilne: 417
- spółdzielnie: 11
- fundacje: 9
- stowarzyszenia: 50

2. Liczba zakładów osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą wg. PKD: 4 678


źródło: www.skarzysko.arjmm.pl

 Rzgów :: Tuszyn :: Pabianice :: Pabianice :: Łódź :: Łowicz :: Norwegia :: Rąbień
opony  netBOX - Systemy internetowe